Velferdsteknologi

Utfordringsbildet til norske kommuner de kommende år fordrer nytenkning og effektivisering, slik at de varme hender brukes der de trengs mest. En del av svaret på dette utfordringsbildet er innføringen av velferdsteknologi.

Innhold

Med målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner innen utgangen av 2020 mener Helsedirektoratet: «At kommunen skal ha rutiner for å vurdere behov for velferdsteknologi ved tilbud om helse- og omsorgstjenester, inkludert rutiner for opplæring av ansatte og brukere, og kommunen skal ha velferdsteknologien tilgjengelig». Velferdsteknologi skal inngå som en del av det tjenestetilbudet som tilbys når kommunen vurderer hjelpebehov og tilbyr helse- og omsorgstjenester. Det gjenstår noe arbeid for Grenlandskommunene har disse arbeidsprosesser og tiltak på plass, noe som også er bakgrunnen for dette prosjektet. Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til større regionale samarbeidsstrukturer slik Grenlandsamarbeidet er eksempel på.

I 2020 vil prosjektet fokusere på implementering av trygghetsteknologi både på eksisterende målgruppe og nye brukergrupper. Eksempelvis vil trygghetsalarmer (sensorer m.m.) og trygghetsteknologi ved digitalt tilsyn, mobil trygghetsalarm, GPS og sensorer være former for teknologi det vil arbeides videre med. Det vil også fokuseres på implementering av multidosedispenser og automatisk medisinskap for institusjoner.

Videre må man se på arbeidsprosesser og rutiner, samtidig som man implementerer ny teknologi. Mye av hensikten til velferdsteknologien er nettopp å kunne frigjøre tid for de ansatte og brukerne. Dette gjør at man kan omdisponere noe av tidsbruken og øke ulike gevinster både kvalitativt og ressursbesparende.

Til slutt ønsker prosjektet også å ferdigstille konkurransen for digitale samhandlingstavler og oppstart av prosjekt for dette.

Sist endret: 22.04.2020