eByggesak

eByggeSak er en nasjonal standard som setter krav til fagsystem for kommunal byggesaksbehandling. Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Dette er et steg på veien til fulldigital byggesaksbehandling.

Innhold

Grenlandskommunen har en ambisjon om å benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Kommunen har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser baseres på grundige analyser. Videre skal saksbehandlingen være åpen og det skal være tilrettelagt for innsyn og medvirkning i prosessene. Ambisjonen er derfor at kommunen skal ha en digital plan- og byggesaksprosess som ivaretar dette behovet. Byggesaksbehandlingen krever at saksbehandlingssystemet er oversiktlig og lett å bruke. Dagens sak/arkiv-løsning ivaretar ikke dette på en tilstrekkelig god måte.

eByggeSak er en nasjonal standard som setter krav til fagsystem for kommunal byggesaksbehandling. Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Dette er et steg på veien til fulldigital byggesaksbehandling. eByggeSak vil være et selvstendig saksbehandlingssystem i motsetning til dagens sak/arkivløsning, der saksbehandling og arkivering skjer i det samme systemet. Det nye saksbehandlingssystemet vil kobles opp mot arkivsystem, kartløsning, planregister, matrikkelen, e-postsystem osv. På denne kan saksbehandlingen foregå raskere og mer effektivt.

Ved oppstart av 2020 vil prosjektet i hovedsak fokusere på å gjennomføre en anbudskonkurranse. I månedene mars og april vil disse tilbudene evalueres og man vil forhandle med de aktuelle leverandørene. Prosjektet ønsker å ha valgt en leverandør i løpet av mai måned. Andre halvår av 2020 vil gå til testing og implementering av valgt system. Dette vil være en omfattende prosess for ansatte og for ulike rutiner/arbeidsprosesser som må endres. Gevinstene som kan hentes ut på sikt vil imidlertid kunne ha en betydning for kvalitet og effektivitet på tjenestene som leveres. Implementeringen og bruken av systemet i de seks Grenlandskommunene er ventet å vare inn i 2021.

Det at Grenlandskommunene får et felles eByggesakssystem vil også kunne bidra til at tjenestene i de små kommunene blir mindre sårbare. Det vil være enklere for kommunene å veilede hverandre, samt bidra hos andre kommuner ved behov. 

Sist endret: 22.04.2020