DigiTV

DigiTV (Digitale Telemark og Vestfold) er et forprosjekt på tvers av kommunene i det nye fylket. Dette er en del av den digitale satsingen til kommunene i fylket.

Innhold

Flere regionale klyngenettverk innenfor digitalisering etableres nå over hele landet. De samarbeider om utviklingen av digitale innbyggertjenester, deler kompetanse og erfaring, og bidrar til at nasjonale løsninger blir spredt og tatt i bruk ute i regionene. Rask teknologisk endringstakt, høye forventninger fra innbyggere og nasjonale føringer utfordrer kommunene i deres arbeid med digitalisering av tjenester. Hensikten med å samarbeide er å kunne spille på styrkene til hverandre, og dermed bidra til økt kvalitet og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. Sammenlignbare prosjekter er blant annet gjennomført i Hordaland, Viken og Trøndelag. DigiTV er et spleiselag mellom regionrådene i gamle Telemark og kommunene i gamle Vestfold.

Et regionalt samarbeidsorgan skal bidra med å styrke digitaliseringsarbeidet i hele Vestfold og Telemark. I 2020 ønsker prosjektet å avdekke kommunenes behov for digitale løsninger og tjenester, blant annet ved å gjøre opp status for hvordan den enkelte kommune ligger an med dette arbeidet. Videre vil prosjektet kartlegge eksisterende løsninger og kompetanse. Når en slik kartlegging foreligger vil det være enklere å sette en retning for det regionale digitaliseringsarbeidet, for å på sikt kunne implementere felles løsninger på tvers av kommunegrensene. Prosjektet vil også være nyttig med tanke på erfaringsutveksling og overføring av kompetanse. Ettersom kommunene har implementert forskjellige løsninger vil erfaringsutveksling være et viktig moment i et slikt prosjekt.

Grenlandssamarbeidet gjennomførte i 2019 et lignende forprosjekt (Digitale Grenland), som inneholder flere av temaene til DigiTV. Dette gjør at Grenland er i førersete med tanke på arbeidet som skal gjørs i DIGITV. Grenlandsregionen ønsker å være med på satsingen i fylket og mener at man i enda større grad vil kunne hente gevinster i et slikt arbeid, enn om man bare fokuserte på Grenlandskommunene.

Sist endret: 22.04.2020