GRENLANDSSTANDARDEN

Grenlandsstandarden er et resultat av samarbeidet mellom kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Skien og regionale myndigheter i Telemark om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker.

Innhold

MØTEPLAN 2022

Neste møte i plan og byggesaksforum: 9. september. Arrangør: Drangedal kommune.

 

1 Generelt

11-01   ETABLERE/ VEDLIKEHOLDE FELLESRUTINER
11-011   Drift av Grenlandssamarbeidet


2 Informasjon

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler.


3 Kart og oppmåling

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler.


4 Regionale myndigheter

42-01   BRUK AV PLANFORUM
48-01   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, FYLKESKOMMUNEN 
48-02   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, STATENS VEGVESEN
48-03   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, FYLKESMANNEN
48-032   Skriveregler


5 Plansaker

50-01   BRUK AV SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER
50-011   Sjekkliste for reguleringsplaner
50-012   Planprosessen, flytskjema
50-013   Utarbeiding av privat planforslag
50-014   Vurdere om reguleringsplan utløser krav om konsekvensutredning
     
52-01   GJENNOMFØRE OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER
52-010   Bestilling av oppstartsmøte
52-011   Møteopplegg for oppstartsmøte
52-012   Referat fra oppstartsmøte i plansaker
52-013   Krav til materialet ved innsending av forslag til reguleringsplaner
     
52-02   FORHÅNDSVARSLE OPPSTART AV PLANARBEID
52-021   E-post, forslag til utforming
52-022   Varselbrev, eksempel
52-023   Felles varslingsliste, offentlig instanser mm
52-024   Avisannonse, eksempel
     
52-03   ENDRE REGULERINGSPLAN ETTER FORENKLET PROSESS
52-031   Vurdere om endring av reg.plan kan skje etter forenklet prosess
52-032   Krav til søknadsmateriale ved endring etter forenklet prosess
52-033   Beskrivelse av endring etter forenklet prosess


6 Måle og delesaker

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler


7 Byggesaker

70-01   REGISTRERING AV SAKSBEHANDLINGSTID
70-011   Definisjon av saksbehandlingstid
     
72-01   GJENNOMFØRE FORHÅNDSKONFERANSE
72-011   Anmodning om forhåndskonferanse
72-012   Sjekkliste / referat forhåndskonferanse i byggesaker
     
73-01   KRAV TIL SØKNADSMATERIALET I BYGGESAKER
73-011   Krav til søknadsmateriale ved søknad om tiltak
73-012   Krav til utforming av situasjonsplaner i byggesaker
     
78-01   SENDE FØRSTE SVARBREV I BYGGESAKER


8 Brosjyrer

80-011 Estetikk 


9 Tilsyn

Utførte tilsyn

Referat fra tilsynsgruppemøter     

Virksomhetsplaner, tertialrapporter og årsrapporter

Skjema for anmodning om tilsyn

Referat fra Plan og byggesaksforum

Referat fra 2022
  Dato Sted
  11. februar Porsgrunn
  22. april Skien
  17. juni Kragerø
  09. september Drangedal
  21. oktober Bamble
  09. desember Siljan

 

Du kan også hente fram tidligere referat fra plan og byggesaksforum.

Sist endret: 23.06.2022