Delprosjekt 1: Strategisk næringsplan

Innhold

Grenland, med kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan, er en felles bo- og arbeidsregion, og representerer med sine 121 000 innbyggere den største befolkningskonsentrasjonen mellom Kristiansand og Oslo. Strukturendringer de siste 20 årene har gitt et mangfold og nyskapende næringsliv. Regionen har innbyggere med høy kompetanse, gode forskningsmiljøer og en høgskole med bredt fagmiljø og attraktive utdanningsmuligheter. Det er god tilgang på næringsarealer og havner, sam kort vei til Sandefjord lufthavn. Ny E-18 og ny jernbarentrase mellom Larvik og Porsgrunn er under utbygging.

Prosessindustrien står sterkt i Grenland. Etter tøffe år med krevende omstillingr er næringen rustet til å møte nye utfordringer. Dette har positiv effekt på andre virksomheter. Pilene peker oppover. Næringslivet rapporterer om optimisme. Arbeidsledigheten er på vei ned og ligger under landsgjennomsnittet.

På oppdrag fra Grenlandssamarbeidet har Vekst i Grenland IKS (ViG) utarbeidet en strategisk næringsplan for Grenland i tett dialog med sine eierkommuner, næringslivet og andre eksterne etater. Planen skal forsterke samspillet mellom grenlandskommunene og dermed Grenlands konkurransekraft som næringsregion. Målet er økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet.

Strategisk næringsplan for Grenland er grenlandskommunenes felles plan og ansvaret for oppfølging ligger hos kommunene herunder Vekst i Grenland IKS. Sammen skal vi gjøre Grenland mer samlet, synlig og attraktiv.

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 kan lastes ned i lenken.

Sist endret: 21.12.2017