Delprosjekt 2: Regionens næringsarealer

Innhold

I Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 er det besluttet at grenlandskommunene, gjennom Grenlandssamarbeidet, skal arbeide for å:

- Tiltrekke private, statlige og internasjonale virksomheter til regionen.

- Støtte opp under etablering av nye og utvikling av eksisterende virksomheter, spesielt virksomheter som tilbyr gode løsninger for klima og miljø.

- Bidra til at Høgskolen i Sørøst-Norge og Campus Kjølnes utvikles som en attraktiv utdanningsinstitusjon og leverandør av næringsrettet kunnskap.

- Tilrettelegge og avsette arealer for et mangfoldig næringsliv, blant annet Frier Vest, og utnytte ny infrastruktur for å utvikle næringsaktivitet.

- Arbeide for høy stedsattraktivitet, med fokus på sentrumsutvikling og urbane kvaliteter.

Et forslag til Strategi for næringsarealer er utarbeidet for å støtte opp om satsingene nevnt ovenfor. Strategien omfatter kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Med næringsarealer menes arealer til krevende industri, småindustri, tjenesteyting, logistikk og sentrumsarealer. Strategien omhandler ikke arealer til handel, ettersom dette er avklart i Areal og Transportplan for Grenland. Sluttrapport fra prosjektet og forslag til strategi skal legges fram for behandling i kommunene i perioden desember 2017 – februar 2018. Strategien skal ligge til grunn for felles regional innsats på fire definerte områder. Videre skal strategien ligge til grunn for fremtidig rullering av arealdelplanene i kommunene og regional delplan for areal og transport.

Det foreslås opprettet en regional samarbeidsgruppe for næringsarealer. For hvert regionale satsingsområde etableres et prosjekt med en egen organisering.  Vertskommunen vil naturlig være den som tar ansvar for å organisere det enkelte prosjekt. Dette kan eksempelvis være et forpliktende samarbeid med relevante aktører i form av en samarbeidsavtale, eller det kan være i form av et utbyggingsselskap.

Gå til arealguiden for oversikt over ledige næringsarealer.

Sist endret: 21.12.2017