Uttalelse fra Grenlandsrådet

I forbindelse med forslaget om statliggjøring av kemneren har Grenlandsrådet kommet med en uttalelse. Rådet er skeptiske til prosessen.

Innhold

Grenlandsrådet har kommet med følgende uttalelse:

Uttalelse fra Grenlandsrådet -  overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat

 Grenlandsrådet viser til regjeringens forslag om å overføre skatteoppkreveren (Kemneren og arbeidsgiverkontrollen) fra kommune til stat (skatteetaten) fra 1. juni 2020. Grenlandsrådet ønsker å komme med noen merknader knyttet til dette forslaget.

For det første setter Grenlandsrådet spørsmål ved prosessen. Tiden fra forslaget om statliggjøring kom til effektuering, er svært knapp. Dette gir begrenset mulighet for diskusjon, og til at kommuner og andre aktører kan komme med sine innspill. Diskusjon og meningsytring er viktige demokratiske prinsipper, og bør være sentrale i en slik prosess. Videre baserer beslutningen om statliggjøring seg på en utredning fra 2014. Situasjonen i 2019 samsvarer ikke med den man så i 2014, blant annet fordi flere kommuner nå samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen. Det står også, svart på hvitt i utredningen fra 2014, at det er knyttet stor usikkerhet til effektene man har kommet frem til.

For det andre er Grenlandsrådet kritisk til statliggjøring av de kommunale arbeidsplassene. Et av argumentene i kommunereformen var å tilføre kommunene arbeidsoppgaver. Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne fører til det motsatte, og ytterligere sentralisering av kommunale arbeidsplasser.

Med vennlig hilsen

 

Tor Peder Lohne                                                       Hallgeir Kjeldal

Leder for Grenlandsrådet                                          Fungerende nestleder for                                                                                                                Grenlandsrådet

 

Uttalelsen er sendt til stortingsgruppene til samtlige partier, finansdepartementet og Telemarksbenken. 

Sist endret: 17.12.2019