Grenlandsrådet 28. mai avholdes digitalt

Grenlansrådet avholdes digitalt den 28. mai. Sakslisten finner du her,

Innhold

(Foto:Christin Hume fra Unsplash.com)

Grenlandsrådet har sitt andre møte i 2021. På sakslisten står blant annet konsesjon og krafttilgang, samt sak om NTP og samferdsel. Møtet starter med Representantskapet til Vekst i Grenland.

Dersom du ønsker å være tilhører til møtet, ta kontakt med spesialrådgiver i Grenlandssamarbeidet (sondre.groven@skien.kommune.no).

Telemarksbenken er invitert til møtet. 

Sakslisten finner du her:

Saksnr.

Grenlandsrådet

 

8/21

09:00-10:40

Representantskap Vekst i Grenland

Se egen utsendelse fra Vekst i Grenland.

 

9/21

 

Protokoll fra møtet 05.03.12

Protokollen ble ekspedert den 10.03.2021. Referatet ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes som det foreligger.

 

10/21

10:45-11:45

Krafttilgang og konsesjon

Oppfølging av sak 5/21 fra Grenlandsrådet 05.03.21, hvor krafttilgangen til regionen ble diskutert. Rådet ønsket å diskutere konsesjon og konsesjonsbehandlingen med Telemarksbenken.

Vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund, innleder til diskusjonen med en orientering.

Vedlagt ligger presentasjon fra Sverre Gotaas om krafttilgangen i regionen. Presentasjonen ble lagt frem for Grenlandsrådet den 05.03.21.

 

11/21

12:00-12:45

Samferdsel og NTP

Leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg, orienterer.

Høiberg orienterer om status for regionen, utfordringer, fremdrift, m.m.

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram i mars 2021. Link til Stortingsmeldingen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-20-20202021/id2839503/   

 

12/21

Forprosjekt «Ren Frierfjord»

 Oppfølging av sak 22/20 fra Grenlandsrådet den 27.11.2020.

Se vedlagte saksfremlegg og vedlegg.

 Forslag til vedtak:

 Grenlandsrådet tar ansvar for forprosjektet som prosjekteier på vegne av kommunene i regionen.

  1. Grenlandsrådet støtter prinsippene og hovedlinjene bak forslag til forprosjekt og oppfordre alle interessenter til å bidra med finansiering. Bamble kommune søker finansiell støtte til forprosjektet på vegne av Grenlandsrådet med grunnlag i framlagt forslag til prosjektplan.
  2. Grenlandsrådet ber om ny sak til høsten med oppfølging av prosjektplanen med finansieringsplan. Det bør der konkretiseres kontorplassering, organisering og mulig deltakelse fra Larvik kommune.
  3. Innspill til høring Tiltaksprogram vannområde Skien - Grenlandsfjordene 2022-2027: Grenlandsrådet ber vannområdet styrke punktene om tiltak i Vannområdet, og få dette forprosjektet inn på tiltakslista med finansielt bidrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.
  4. Innspill til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv: Grenlandsrådet ber Miljødirektoratet forsterke tiltakspunkt 17 i planen. Det bør endres fra «vurdere» til «gjennomføre»

 

13/21

Eventuelt

 

Sist endret: 26.05.2021