logo
GKIny
overlag

Avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland.

Printer
Ordførerkollegiet er enige om forslag til en avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland og har sendt ut pressemelding om dette. Avtalen skal behandles i Grenlandsrådet fredag 3. juni.

Styrket kommunesamarbeid i Grenland

-       Vi vil spille på lag!

 

 

 

 

           

Kommunereformprosessen har bidratt til å styrke kommunesamarbeidet i Grenland!
Det er en felles enighet blant ordførerne om at man ønsker et tettere samarbeid for å styrke regionen og kommunene i Grenland.

 

Kommunereformprosessen i Grenland er gjennomført, og avsluttes nå i alle de seks kommunene. De politiske prosessene i kommunene har samlet sett ikke gitt grunnlag for noen kommunesammenslåinger i Grenland nå.

 

Ordførerne i de seks grenlandskommunene har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til avtale som skal styrke kommunesamarbeidet (se vedlegg). Avtalen skal behandles i Grenlandsrådet 3. juni. Målet med den nye avtalen er å finne gode og praktiske løsninger for Grenland. Dette gjelder spesielt på samfunnsutviklingsområdet. Avtalen inneholder mål for et styrket samarbeid, og føringer for en prosess som skal resultere i nye vedtekter og et revidert fireårig program for Grenlandssamarbeidet. Her vil detaljene for samarbeidet utformes, og nye og flere samarbeidsområder identifiseres.

Grenlandskommunene har i dag et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som øverst politiske organ. Samarbeidet er organisert i henhold til kommunelovens § 27 og er regulert gjennom vedtekter og avtaler som vedtas av alle by- og kommunestyrene hvert fjerde år, første gang i juni 2006. Det er med den foreslåtte avtalen ønskelig å styrke dette samarbeidet for å gi bedre tjenester til innbyggerne og økt slagkraft til regionen. Et forsterket samarbeid kan gi grunnlag for en senere sammenslåing av to eller flere kommuner.

Med et styrket kommunesamarbeid mener vi blant annet:

º   Grenlandssamarbeidet skal legge til rette for at Grenland er et godt sted å bo og for økt tilflytting.

º   De formelle strukturene i Grenlandssamarbeidet skal styrkes.

º   Et felles næringsapparat skal opprettholdes og videreutvikles med utgangspunkt i det overordnede målet om å skape og bevare arbeidsplasser i hele regionen. En felles strategisk næringsplan skal forankres bedre i alle de samarbeidende kommunene.

º   Målet om gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i regionen skal oppnås gjennom aktiv bruk av Grenlandssamarbeidet og effektiv drift av felles funksjoner.

º   Samarbeidet knyttet til arealbruk, infrastruktur og transport skal forsterkes og være forankret i kommunesamarbeidet. Innspill til regionale og statlige planprosesser skal samordnes.

 

Vi ønsker med denne avtalen å jobbe videre for å styrke regionen og kommunene våre i vårt eget tempo. Vi tror på Grenland!

 

 

Med hilsen

Ordførerkollegiet i Grenlandssamarbeidet

 

Robin Kåss
Tor Peder Lohne
Hedda Foss Five

Hallgeir Kjeldal

Jone Blikra

Kjell A. Sølverød

Publisert
31.05.2016
Sist endret
31.05.2016

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare